European Union
Projects

AIC S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Opracowanie oraz wdrożenie wymiennika ciepła z warstwą termoelektryczną zdolnego do produkcji energii elektrycznej z ciepła odpadowego przez Spółkę AIC.”

Głównym celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie wymiennika ciepła wyposażonego w powierzchnię pokrytą warstwą termoelektryczną umożliwiającą generację energii elektrycznej, wykorzystującą zjawisko Seebeck’a. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację po szczególnych zadań badawczych (badań przemysłowych oraz prac rozwojowych) oraz działań wdrożeniowych zgodnie z opracowanym harmonogramem. Prace rozwojowe będą miały na celu przekształcenie wyników badań przemysłowych na projekty oraz stworzenie prototypu wymiennika ciepła z warstwą termoelektryczną. Modelowy prototyp rozwiązania technicznego zostanie przetestowany pod względem funkcjonalności oraz na zgodność z założeniami. Celem testowania jest uzyskanie pozytywnej oceny możliwości zastosowania w działalności gospodarczej. W ramach projektu przewidziano zgłoszenie patentowe rezultatu prac B+R w procedurze europejskiej oraz międzynarodowej PCT.

Wartość projektu: 11 187 900,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 224 070,00 zł

AIC S.A. zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego wymienników ciepła przy AIC S.A.”

Bezpośrednim celem projektu było utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, które prowadzi prace badawczo-rozwojowe w poniższych obszarach:

  • dynamiki przepływu czynnika ogrzewanego przez wymienniki ciepła
  • efektywności zjawisk termodynamicznych zachodzących w wymiennikach ciepła
  • zjawiska wytrącania się kamienia kotłowego na elementach wymienników ciepła
  • zjawiska związanego z pulsacyjnym charakterem obciążeń mechanicznych wymienników ciepła bloki hydrauliczne w układach pomocniczych sterujących zaworami dopływowymi pary, gazu, wody do turbozespołów, rozwiązań konstrukcyjnych ograniczających drgania i hałas emitowany przez układy pomocnicze.

Efektami realizacji projektu będą przede wszystkim innowacje produktowe oraz wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową.

Wartość projektu: 7 574 583,78 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 731 209,20 zł