Strategia
podatkowa 2023

Informacja o realizowanej strategii podatkowej AIC S.A.
za rok podatkowy zakończony w dniu 31.03.2023 r.

I. Wykaz skrótów i definicji

Podatnik, Spółka:
AIC S.A., ul. Rdestowa 41, 81-577 Gdynia

Ordynacja podatkowa:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.)

Ustawa o CIT:
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.)

Ustawa o PIT:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.)

Ustawa o VAT:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)

Ustawa o rachunkowości:
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.)

Ustawa DRM:
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2200 ze zm.)

KSH:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.)

Rok podatkowy:
Rok podatkowy Podatnika zakończony 31.03.2022 r.

II. Podstawa prawna informacji o realizowanej strategii podatkowej

Niniejsza Informacja o realizowanej strategii podatkowej stanowi wypełnienie obowiązku nałożonego na określonych podatników podatku dochodowego od osób prawnych od 2021 roku, wynikającego z art. 27c Ustawy o CIT.

III. Informacje o Spółce oraz główne założenia strategii podatkowej na Rok podatkowy

Istotne informacje o Spółce

Nazwa i siedziba Spółki:
AIC S.A.
ul. Rdestowa 41
81-577 Gdynia

Dane identyfikacyjne:
NIP: 5891936466

Kapitał zakładowy:
7 777 777,00 zł

Główne założenia strategii podatkowej na Rok podatkowy

Spółka uznaje wagę wymiaru podatkowego w budowaniu biznesu społecznie odpowiedzialnego, w rezultacie czego przyjmuje na siebie zobowiązanie do płacenia odpowiednich kwot podatku, we właściwym miejscu i czasie, kierując się przy tym zasadą transparentności i uczciwości informacyjnej wobec aparatu skarbowego i interesariuszy.

Spółka zarządza wszelkimi procesami podatkowymi w sposób przejrzysty, uwzględniający szerszy, społeczny kontekst prowadzenia biznesu oraz percepcję reputacji organizacji, a także zapewniający zgodność z najwyższymi standardami obowiązującymi w Spółce.

W kwestii planowania podatkowego Spółka zajmuje pozycję konserwatywną. Strukturyzując biznes i przepływy z nim związane Spółka rutynowo bierze pod uwagę, pośród innych czynników, przepisy krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego, dążąc do maksymalizacji wartości dodanej w warunkach zrównoważonego rozwoju, unikając jednocześnie rozwiązań sztucznych, nieznajdujących uzasadnienia ekonomicznego i służących wyłącznie osiągnięciu korzyści podatkowych. Spółka dąży do tego, aby każda efektywność podatkowa, wygenerowana w jakimkolwiek obszarze jej funkcjonowania, odpowiadała treści i celom prawa podatkowego, by wspierała jej podstawowe wartości, wizerunek oraz markę, wreszcie by nie stanowiła przeszkody w wypełnianiu korporacyjnych i społecznych zobowiązań.

W zakresie, w jakim Spółka współpracuje z podmiotami powiązanymi, przykłada wagę do tego, aby transakcje były realizowane na warunkach rynkowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami i wytycznymi, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi.

Strategia Spółki zakłada prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, co realizowane jest m.in. poprzez wykorzystywanie wiedzy eksperckiej na temat obowiązujących podatków skupionej głównie w Pionie Finansowym (oraz – w pewnym stopniu – u zewnętrznych doradców), przy czym pracownicy merytoryczni pozostają w stałym kontakcie ze wszystkimi jednostkami biznesowymi Spółki, co pozwala efektywnie wykorzystywać przedmiotową wiedzę na poziomie całej organizacji.

Spółka korzysta z dostępnych ulg i zachęt podatkowych, umożliwiających zmniejszenie sumy obciążeń publicznoprawnych, niemniej wykorzystuje przysługujące jej preferencje tylko wówczas, gdy istnieje uzasadnione przekonanie, że osiągnięta w wyniku tego działania korzyść podatkowa nie jest sprzeczna z przedmiotem lub celem przepisów prawa podatkowego.

Spółka współpracuje z administracją skarbową na zasadach przejrzystości, uczciwości, rzetelności i terminowości i angażuje się w konstruktywny, merytoryczny dialog z drugą stroną, starając się przy tym budować zaufanie. Stąd też, Spółka m.in.:

 • w ramach składanych deklaracji i informacji podatkowych ujawnia wszystkie istotne fakty i okoliczności, zwłaszcza, gdy może powstać niepewność co do kwalifikacji prawnopodatkowej danego stanu faktycznego;
 • bez zbędnej zwłoki dokonuje niezbędnych korekt błędów lub nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, jeśli jest to dopuszczalne i/lub wymagane przez prawo;

Powyższe zasady Spółka stosowała również w Roku podatkowym.

IV. Informacja o stosowanych przez Podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

W świetle realizowanej strategii podatkowej Spółka realizuje szereg procesów oraz stosuje procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe i terminowe wykonanie.

Stosowane przez Spółkę procesy oraz procedury uwzględniają specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zapewniają rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, a także minimalizują ryzyko powstania nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatkowych.

Spółka w toku wypełniania obowiązków podatkowych korzysta z programów i narzędzi informatycznych wspomagających i usprawniających pracę w tym obszarze. Programy te służą między innymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych, generowania plików JPK czy też rozliczania listy płac dla celów prowadzenia rozliczeń jako płatnik PIT i ZUS.

V. Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej.

Spółka nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej uprzedniego porozumienia cenowego, o którym mowa w art. 83 ustawy DRM.

Spółka podejmuje wszelkie inne niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

VI. Informacja odnośnie realizacji przez Podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będący zarówno podatnikiem, jak i płatnikiem poszczególnych podatków realizuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności co do zasady:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
 • kalkuluje i terminowo uiszcza należne podatki na konto właściwych urzędów skarbowych;
 • pełni funkcję płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • przygotowuje i terminowo przesyła Jednolite Pliki Kontrolne w obowiązkowych obszarach;
 • składa organom podatkowym terminowo właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego;
 • sporządza odpowiednią Dokumentację Cen Transferowych, w tym także analizy porównawcze i Informację o Cenach Transferowych;
 • na bieżąco weryfikuje obowiązki związane z wypłatą wynagrodzeń na rzecz nierezydentów;
 • dokłada należytej staranności w zakresie weryfikacji dokonywanych płatności na rzecz nierezydentów pod kątem obowiązków rozliczania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła);
 • monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz – w przypadku wystąpienia takiego obowiązku – raportuje uzgodnienia, które stanowią schemat podatkowy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W Roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku od towarów i usług,
 • podatku od nieruchomości,
 • opłata od wieczystego użytkowania,
 • podatku rolnego,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku akcyzowego,
 • opłat środowiskowych.

Dodatkowo, w Roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych. Co do zasady Spółka wykonuje funkcje płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z najwyższą starannością, uznając za przychody nie tylko wynagrodzenie, ale również wszelkie inne przysporzenia i świadczenia na rzecz pracowników.

VII. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

W Roku podatkowym Spółka zaraportowała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej poniższy schemat podatkowy w rozumieniu art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

Raport o schemacie podatkowym: MDR-1

Liczba raportowanych schematów podatkowych: 1

Przedmiot raportowanego schematu podatkowegoPodatek dochodowy („safe harbour”)

VIII. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

W Roku podatkowym Spółka nie zawarła z podmiotami powiązanymi transakcji, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów.

Dla celów obliczenia wartości transakcji, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy o CIT Spółka przyjęła zasady opisane w Rozdziale 1a Ustawy o CIT.

IX. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Podatnika lub podmiotów powiązanych

Spółka nie planowała oraz nie dokonała restrukturyzacji, o których mowa w tytule IV KSH.

Spółka nie planowała oraz nie dokonała restrukturyzacji w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Spółka nie planowała oraz nie dokonała restrukturyzacji w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych.

Spółka nie planowała oraz nie dokonała restrukturyzacji w znaczeniu operacyjnym.

X. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej

W Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

W Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

W Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

XI. Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych Podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Spółka nie dokonywała sprzedaży towarów i nie świadczyła usług na rzecz podmiotów mających siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej). Na wspomnianych terytoriach / we wspomnianych krajach Spółka nie jest aktywna biznesowo, w związku z czym nie osiąga tam przychodów i jednocześnie nie dokonuje tam rozliczeń podatkowych.

Analogiczna sytuacja dotyczy strony zakupowej – Spółka nie nabywa towarów ani usług od podmiotów mających siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Zarząd AIC S.A.